Dziś:

Co nowego wnosi wersja 4.1 projektu ustawy o OZE?

Autor Aniela

Źródło: energia-pl.pl
Źródło: energia-pl.pl

Analiza nowego projektu ustawy o OZE przynosi zasadniczo wniosek, iż nie różni się ona w dużym stopniu od wersji zaprezentowanej przez Ministerstwo Gospodarki w listopadzie ubiegłego roku. Żadna ze zgłoszonych do resortu 89 uwag do projektu nie została uwzględniona. Projekt różni się jednak od wcześniejszej wersji kilkoma zapisami.

Ministerstwo w trakcie prac nad nowym projektem ustawy odrzuciło wszystkie uwagi, które doń w związku z tym faktem napłynęły. Przypomnijmy, iż zaprezentowany 13 listopada ubiegłego roku projekt ustawy w wersji 4.0 wywołal falę komentarzy wśród przedstawicieli branży. O jego mankamentach i koniecznych poprawkach pisaliśmy na PVPortal tutaj.

Nowa wersja ustawy potwierdza chęć wprowadzenia przez Ministerstwo Gospodarki systemu aukcyjnego. Jego kształt nie rożni się od tego zaprezentowanego w listopadzie, jednak przewiduje waloryzację ceny ustalonej w wyniku aukcji zgodnie z rocznym wskaźnikiem inflacji konsumenckiej.

Istotną rożnicę między projektami ustawy wprowadza natomiast ostatni artykuł wersji 4.1, zgodnie z którym przepisy wprowadzające nowy system wsparcia zaczną obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca po upływie dwunastu miesięcy od daty pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu właściciele instalacji, będących w zaawansowanym stadium realizacji, zyskają czas na rozpoczęcie i zakończenie ich budowy oraz rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej, tak by móc skorzystać ze zmodyfikowanego systemu zielonych certyfikatów.

Jedną ze zmian jest także definicja instalacji odnawialnego źródła energii, z której usunięto fragment odnośnie urządzeń służących do wytwarzania biogazu rolniczego. Tego typu urządzenia zostały objęte odrębnym pojęciem instalacji biogazu rolniczego. W wyniku wprowadzenia nowej wersji ustawy zmianie ulegnie także definicja instalacji współspalania, która obejmie obiekty zrealizowane do 30 czerwca 2014 r. posiadające oddzielne linie technologiczne do przerobu i transportu biomasy oraz paliw kopalnych. Ograniczy to w znacznym stopniu liczbę instalacji, które mają mozliwość skorzystania z przywilejów przewidzianych w projekcie.

Nowy projekt likwiduje przepisy wyłączające możliwość uzyskania świadectw pochodzenia w przypadku sprzedaży energii elektrycznej po cenie przekraczającej 105% ceny gwarantowanej oraz wymagające sprzedaży określonej ilości świadectw w obrocie giełdowym. Jest to zmiana w dobrym kierunku.

Zgodnie z zapisami nowej wersji ustawy, łączna wartość wsparcia wynikającego z zapisów projektu i innych form pomocy publicznej, nie będzie mogła przekroczyć wartości energii elektrycznej wytworzonej przez jednostkę obliczonej jako różnica pomiędzy odpowiednią dla danej technologii ceną referencyjną a średnią ceną rynkową ogłaszaną przez Prezesa URE. W przypadku wystąpienia takiego przekroczenia wartość pomocy publicznej będzie musiała ulec stosownemu zmniejszeniu.

Analizując projekt ustawy OZE w wersji 4.0 oraz 4.1 można odnieść wrażenie, że poczynione zmiany będą jedynie zmianami kosmetycznymi, prowadzącymi jednak we właściwym kierunku. Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie zapisu o indeksacji wyników aukcji zgodnie z rocznym wskaźnikiem inflacji konsumenckiej, którego brak przez wielu odbierany był jako objaw jawnej dyskryminacji branży OZE. Nieuwzględnienie jednak przez Ministerstwo Gospodarki żadnej z 89 międzyresortowych uwag może stawiać pod znakiem zapytania rzeczywiste intencje resortu. Powstałe rozbieżności, które najlepiej widoczne są w  tabeli rozbieżności skłaniają do przyjęcia stanowiska, iż finalny kształt ustawy o odnawialnych źródłach energii nie będzie gotowy w najbliższym czasie. Przyjmowanie obecnie jakichkolwiek terminów uznać można za życzeniowe. Pewne wydaje się jest jednak to, iż kolejne propozycje ustawy nie przyniosą już zwrotu w obranym kierunku wsparcia, gdzie system zielonych certyfikatów bezpowrotnie zostanie zastąpiony aukcjami. 

Tagi: polska komisja europejska ustawa o oze ministerstwo gospodarki

dodaj komentarz

Komentarze

comments powered by Disqus
A- A A+